Juridische kennisgeving:

Deze juridische verklaring regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website te bereiken op het adres - www.klzevents.com - KLZ EVENTS (hierna de website), KLZ gebeurtenissen die ter beschikking stelt voor internetgebruikers.

Het gebruik van de website impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving. Bijgevolg moet de gebruiker van de website Lees aandachtig deze juridische verklaring in elk van de gevallen waarin zij voornemens is de website te gebruiken, omdat de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website, of als gevolg van een wetswijziging, jurisprudentieel of in de zakelijke praktijk.

1.- TITEL VAN DE WEBSITE

Naam van de houder: KLZ Events
Statutaire zetel: C / Travesía De Juncarejo 40, 28411 - (Moralzarzal) - Madrid
C.I.F .: B-86002490
E-mail: klz.events@klzevents.com
Registratie gegevens: Ingeschreven in het Handelsregister van Moralzarzal (Madrid), volume 27982, Folio 207, ingang 1, blad M-504313

2.- VOORWERP

De website biedt gebruikers dezelfde toegang tot informatie en diensten die door KLZ EVENTS worden aangeboden aan die mensen of organisaties die in hen zijn geïnteresseerd.

3.- TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET WEB

3.1.- Vrije toegang tot en gebruik van internet. Toegang tot internet is gratis voor gebruikers van hetzelfde.
3.2.- Gebruikersregistratie. Over het algemeen is voor de toegang tot en het gebruik van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie van de gebruikers van hetzelfde vereist.

4.- INHOUD VAN DE WEB

De taal die de eigenaar op de website gebruikt, is Spaans en Engels. KLZ EVENTS is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan begrip of begrip van de taal van de website door de gebruiker, of de gevolgen ervan.

KLZ gebeurtenissen kunnen de inhoud te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, evenals verwijderen en wijzigen Deze Binnen het web, Zoals de manier waarop ze worden benaderd, zonder enige rechtvaardiging en vrij, niet verantwoordelijk is voor de gevolgen die zij kunnen toebrengen aan gebruikers.

Het is niet toegestaan ​​om de inhoud van de website te gebruiken ter bevordering, contract of verspreiden van reclame of informatie van hun eigen of van derden zonder toestemming van KLZ EVENTS, of stuur reclame of informatie over het gebruik van de diensten of informatie die voor hen beschikbaar. gebruikers, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.

De links of hyperlinks Dat nemen derden in hun webpagina's, doorverwezen naar deze website, zal zijn voor de opening van de volledige webpagina, niet in staat om zich te manifesteren, direct of indirect, vals, onjuist of verwarrende Indicaties en gaat zij in oneerlijke of ongeoorloofde acties tegen KLZ EVENTS.

5.- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Zowel de toegang tot de website als het niet-consensuele gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die het uitvoert. KLZ EVENTS is niet aansprakelijk voor de gevolgen, schade of letsel die kunnen voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. KLZ EVENTS is niet verantwoordelijk voor
beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor enige schade aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software) of aan de daarin opgeslagen bestanden of documenten als gevolg van:


- de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker dat wordt gebruikt voor de verbinding met de diensten en inhoud van internet.
- een slechte werking van de browser.
- en / of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

KLZ EVENTS is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die zijn opgenomen in het web voor de opening van anderen. KLZ EVENTS garandeert niet het nut van deze links, noch is het verantwoordelijk voor de inhoud of services waartoe de gebruiker toegang heeft via deze links, of voor de goede werking van deze websites.

KLZ EVENTS is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma's die de computersystemen of apparatuur van gebruikers verslechteren of verslechteren bij het bezoeken van haar website of andere websites waartoe via links op deze website toegang is verkregen.

6.- GEBRUIK VAN DE "COOKIE" TECHNOLOGIE

De website maakt gebruik van cookies, u kunt ons cookiebeleid raadplegen, dat te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy ervan respecteert.

7.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Ze zijn het eigendom van KLZ EVENTS, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van het internet, evenals de inhoud ervan. Elk gebruik van de website of de inhoud ervan moet uitsluitend privé zijn.

Het is exclusief gereserveerd voor KLZ EVENTS, elk ander gebruik dat de kopie, reproductie, distributie, transformatie, openbare communicatie of enige andere soortgelijke actie, van de gehele of een deel van de inhoud van het internet, waarvoor geen gebruiker in staat zal zijn om te dragen deze acties uit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KLZ EVENTS.

8.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze juridische kennisgeving zal worden geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. KLZ EVENTS en de gebruikers, die uitdrukkelijk afstand doen van enige andere jurisdictie die met hen correspondeert, dienen zich aan bij de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje, KLZ EVENTS en de gebruiker heeft, dient hij, uitdrukkelijk af te zien van een andere jurisdictie, de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats in Madrid.

Privacybeleid en gegevensbescherming

KLZ EVENTS garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Alle gegevens die door onze klantbedrijven aan KLZ EVENTS of haar personeel worden verstrekt, zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand voor persoonlijke gegevens, gecreëerd en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van KLZ EVENTS, essentieel voor het leveren van de door gebruikers gevraagde diensten.

De verstrekte gegevens worden behandeld volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens, in die zin dat KLZ EVENTS de beschermingsniveaus heeft toegepast die wettelijk vereist zijn en alle technische maatregelen hebben geïnstalleerd om verlies te voorkomen. misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn. Ingeval u het gepast acht uw persoonlijke gegevens over te dragen aan andere entiteiten, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de verstrekte gegevens, het doel van het bestand en het adres van de overnemer, zodat hun onvoorwaardelijke toestemming in dit verband.

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering / verwijdering, oppositie, beperking of portabiliteit uitoefenen. Om dit te doen, moet u contact met ons opnemen op C / Travesía De Juncarejo 40, 28411 - (Moralzarzal) - Madrid of op de post klz.events@klzevents.com